Mina publikationer - rapporter
(1967) Marsvin. Eksamensopgave, Fröbel börnehaveseminarium

(1967) Tosprogethed; Årsopgave, Fröbel börnehaveseminarium

(1972) Gruppeträning af börnehavebörn med kammeratproblemer.
Aflösningsopgave till Forpröve i Psykologi. Köbenhavn: Foreningen
for Frie Börnehaver.

(1978) Utvecklingsmöjligheter för familjedaghem. Utredningsuppdrag.
Förskolebyrån, Västra Frölunda, Göteborg

(1979) Familjedaghem - vår osynliga barnomsorg.
Stockholm: Familjestödsutredningen

(1980) Kvalitet i familjedaghem, en konferensrapport. Stockholm:
Familjestödsutredningen och socialstyrelsen.

(1980) Förord til den svenske oversättelse af: Bank Jensen og
Mortensen:
Dagplejebarnet. Stockholm: ICA

(1985) Pengar till material... i Norén-Björn, Eva: Leka och lära i
familjedaghem
Barnmiljörådet. Stockholm: Liber.

(1987) Pedagogik i familjedaghem. Stockholm: Förskolans Förlag

(1988) Att arbeta som dagbarnvårdare. Att arbeta i barnomsorgen,
skriftserie från socialstyrelsen. Stockholm: Utbildningsförlaget

(1988) Mina ben bär mig dit av sig själva ... Utvärdering av Lek-o-lån.
Socialförvaltningen i Rinkeby.

(1990) Utveckling av familjedaghem. Sammanställning av
utvecklingsprojekt. Stencil, socialdepartementet.

(1990) Teacher or substitute mother? lPeeters, Braam, van der Heede
(eds):
Family Day Care. First European Family Day Care Conference. Malle:
IFOCa

(1992) (med Inge Johansson) Arbetsledning på distans.
FoU-rapport nr 1992:6, Stockholm: Socialtjänsten

(1992) Utbildning av avdelningsansvariga vid daghemmen i distrikt 6.
FoUByrån, Socialtjänsten i Stockholm

(1994) Varför föräldrar väljer familjedaghem. FoU-rapport nr 1994:9.
Stockholm: Socialtjänsten

(1995) Family Day Care in Europe. European Commission Network on
Childcare and other Measures to Reconcile Employment and Family
Responsibilities. European Commission,
Directione-General V, V / 5187/95- EN. Bryssel.
Rapporten finns översatt till svenska, tyska, franska, portugisiska och
danska.

(1996) Parental Involvement in Family Day Care. In Report from the
Conference Parental Involvement in Practice. Pre-school Learning
Alliance, London

(1997) Familjedaghem i 16 europeiska länder. Licentiatuppsats,
Lärarhögskolan i Stockholm

(1998) Dagpleje i 16 europäiske lande. I FOA: Landskursus "Kvalitet i
dagplejen" Köbenhavn: Forbundet af Offentligt Ansatte

(1999) "Att ha någon som bryr sig om en". Barns syn på kvalitet i
barnomsorgen. Svenska Kommunalarbetareförbundet.

(2000) Skolans värdegrund i praktiken. Nacka kommun

(2002) Perspektiv på familjedaghem. Doktorsavhandling, Lärarhögskolan
i Stockholm

(2002) Qualitätsaspekte der Tagespflege in Europa. Pfleqekinder, Heft
2-02. Berlin: Familien für Kinder

(2003) Children in Family Day Care. The Everyday Life of Children in
Family Day Care as Seen by the Carers. I: Mooney, Ann & Statham,
June: Family Day Care: International Perspectives on Policy, Practice and
Quality.
London: Jessica Kingsley

(2003) Ett nödvändigt ont - eller en värdefull barnomsorgsform? Locus
1/03 Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm

(2004) Kunskap om familjedaghem. Forskning i fokus, nr 20.
Stockholm: Myndigheten för skolutveckling

(2005) Die Vorteile sind überall die gleichen. Tagespflegestellen in
Schweden und in Europa. Zeit - Zeitschrift für Tagesmütter und -väter

(2006) Resorna till Libanon. I: Skoglund Kim(red): Efterlängtad.
Stockholm: Mareld

(2006) At se verden i börnehöjde. I: Gade (red): Bornholm - en ö hvor
börn og voksne trives. Silkeborg:AOF

(2007): Dagplejen og läreplanerne. Köbenhavn: FOA

(2008): Dagplejen set i børnehøjde. Helsingør: Helsingør Dagpleje

Dessutom har jag skrivit en lång rad artiklar till tidningarna
Dagbarnvårdaren, Familjedaghem och Förskoletidningen